Make your own free website on Tripod.com

Arashiyama denntetsu


no.1
no.2
no.3 taken in June, 1987